Web Board

admin2
21/12/2016
22:52:58
ดู : ตอบ : 2

ดาวโหลดแบบฟอร์มสำหรับการรายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละของศิษย์เก่าที่ร่วมพัฒนาส่วนงาน/มหาวิทยาลัย

Top

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card