Web Board

เจ้าหน้าที่
09/06/2016
16:52:50
ดู : ตอบ : 0

ขอเชิญตอบแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจในมหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านตอบแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจในมหาวิทยาลัยมหิดล แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจระดับการรับรู้ ความรู้ และความเข้าใจในมหาวิทยาลัยมหิดลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จึงขอความอนุเคราะห์ท่านร่วมตอบแบบสอบถามดังกล่าวเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารของมหาวิทยาลัยมหิดลในอนาคต ต่อกลุ่มนักศึกษา บุคลากร อาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น โดย คลิกที่นี่
Top

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card