การเข้าร่วมกิจกรรม
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
ภาพจาก facebook.com/mahidol/
 17 กรกฎาคม 2563  ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง  มไหสวริยะ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ โดยมี พลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์  อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล (อาคารสิริวัฒนภักดี)  ในโอกาสนี้คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ได้แสดงความยินดีในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563... ขอบคุณข่าวจาก facebook.com/mahidol/

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card