การเข้าร่วมกิจกรรม

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ภาพจาก พัฒนศักดิ์ ตันบุตร
21 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2559   และเวลา 10.30 น. จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ Digital Economy (E-payment, FinTech, and digital banking) โดย ดร.ทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ห้องตักสิลา อาคารปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card