การอาสาสมัคร
MUIC Final Touch Series 3
27 มิถุนายน 2563 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย คุณสตรีรัตน์ โล่สุวรรณกุล รหัส 57 รุ่นที่ 125 Marketing Management Trainee บริษัท PepsiCo Trading Thailand/Lay’s, คุณเจริญพร แก้วมโนรมย์ รหัส 56 รุ่นที่  124  Head of Value Assurance in Analytic Business Office บริษัททรู ดิจิตอล กรุ๊ป, คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์  รหัส 49 รุ่นที่ 117 Marketing Director และผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ QUALY ร่วมให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อม รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ชีวิตการทำงาน ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “MUIC Final Touch Series 3”  ให้แก่บัณทิตวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะจบการศึกษาในภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2020-2021 ผ่านช่องทางออนไลน์ Webex 
ภาพและข่าวจาก https://www.facebook.com/MUICAlumni/

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card