การอาสาสมัคร

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมค่าย สสธ. เติมเต็มฝัน ปันสุข 60
24 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2560 ทีมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (คณะสาธารณสุขศาสตร์ ) และ ผศ. ดร. อังสนา บุญธรรม ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล, 2529 (คณะสาธารณสุขศาสตร์)อดีตประธาน ชมรมส่งเสริมสาธารณสุข (สสธ.) เยี่ยมค่าย สสธ. เติมเต็มฝัน ปันสุข 60โดยปีนี้ ทางชมรม ได้สร้าง โรงครัวมหิดลอนุสรณ์ 9 ให้กับโรงเรียนบ้านควนชิง จ.นครศรีธรรมราช
ขอบคุณภาพจากผศ. ดร. อังสนา บุญธรรม

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card