การอาสาสมัคร

นายเอกวัจน์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 45 (KA) แนะแนวทาง ก้าวสู่การเป็น CEO
21 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดโครงการพัฒนานักบริหารธุรกิจจำลอง ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และวิทยาเขตศาลายา ได้รับรับเกียรติจากนายเอกวัจน์ สหกิจ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 45 (วิทยาเขตกาญจนบุรี ) ประธานกรรมการบริษัท อาทิ บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด , บริษัท มายเวิร์ล ไบโอ ไทยแลนด์ จำกัด , บริษัท เอส ซี แมส มีเดีย จำกัด ฯลฯ ถ่ายทอดความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ..............ขอบคุณข่าวจาก facebook.com/MahidolKan

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card