การอาสาสมัคร
Mahidol Student-Alumni Stay Connected.
หน่วยศิษย์สัมพันธ์  มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558-2561 และคุณชยานันท์ มโนเกษมสุข อดีตนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา  คุณชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า ประธานชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา ที่เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยด้าน Social engagement และเสริมสร้างความผูกพันระหว่างนักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามโครงการ Mahidol student-alumni stay connected เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุม 314 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card