การอาสาสมัคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ Mahidol Friends for Staffs
21 มิถุนายน 2561 พญ.เบญจพร ตันตสูติ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 40 (BM) แอดมิน Facebook page เข็นเด็กขึ้นภูเขา ในนาม “หมอมินบานเย็น” ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ Mahidol Friends for Staffs ปีการศึกษา 2560  ณ ห้องอเนกประสงค์ 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยปีนี้มีการเสวนา/อภิปราย หัวข้อ วัยรุ่นและพ่อแม่ยุค social media

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card