การอาสาสมัคร

ประชุมวางแผนเตรียมจัดผ้าป่าการศึกษา เพื่อกองทุนผลิตพระบัณฑิตรุ่นใหม่
ขอบคุณภาพจากสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
19 พ.ค. 2560 รศ. นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีและรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัย ฯ พระมหาไพฑูรย์ หุมห้อง หัวหน้าคณะ พร้อมคณะพระบัณฑิตอาสาที่ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติและพระศาสนามามากมาย และสมาคมศิษย์เก่า ฯ ประชุมวางแผนเตรียมจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อนำปัจจัยดังกล่าวมาเป็นกองทุนผลิตพระบัณฑิตรุ่นใหม่ ให้เป็นเนื้อนาบุญและเป็นที่พึ่งของโลกเราต่อไป.... ขอบคุณข่าวจากสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card