สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน

Dear Mahidol Alumni

As the Mahidol Alumni Engagement Unit under the Division of Student Affairs, Mahidol University.

We would like to invite you to join this year "Mahidol Day" by participating in a service project "your way".

Mahidol Day, one of the most important days for medical and healthcare practitioners because Prince Mahidol had been sacrificing his time and efforts demonstrating the meaning of pure giving by donating his personal assets, wisdom, and knowledge to upgrade Thai medicine and healthcare systems to match the international standard.

Mahidol Day is an important day that unites Mahidol staff, students and alumni around the world to do good things for the benefit of others and to appreciate Mahidol University determination statement "Wisdom of the Land".

You can join Mahidol Day by these four steps Shop, Share, Serve, and Show

 

Shop: Get a useful idea for your volunteer work such as

1. Repair, restore or rebuild some things in your neighborhood

2. Make your life more eco-friendly

3. Offer assistance to the elderly and disabled people

4. Hold activities for health promotion and disease prevention for others

5. Take care of stray dogs

6. Teaching your professional skills to others

7. Study and preserve art and culture in your neighborhood

8. Donate books and underwear to prisons

9. Help people to do good deeds in their religion

or you can visit https://mahidol.ac.th/dayofservice/ to see how other people are volunteering.

 

Share: Post your idea to share it with your friends and invite them to join in your volunteer work.  You can also invite your company/organization to join too.

 

Serve: Do your volunteer work around September 24th 2017

 

Show: Publish your volunteer work story, videos and pictures on social media with the hashtag #MahidolDayofService (do not forget to set your post as public).

 

Do not forget to tell us about your work by filling in this form: https://goo.gl/huy2ob

For our first official communication, please visit our website at:  http://alumni.mahidol.ac.th/page_bx.php?cid=43&cno=3584
 
In case of any questions or feedback, please do not hesitate to contact us at anytime.
 
Let’s keep in touch,
Mahidol Alumni Engagement Unit
Third Floor, Mahidol Learning Center,
Mahidol University, Salaya
Telephone Number: (662) 849-4651, 849-4526
FAX number: (662) 849-4510

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card