สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลนำทีมอาสาสมัครทาสีที่จอดรถให้คนพิการ
12 เมษายน 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 83 (SI) อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมรองอธิการซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์,2522 (SI) และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ โชคชัย เมธีไตรรัตน์,2522 (SI) พร้อมทั้งอาสาสมัครมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกันทาสีที่จอดรถคนพิการเพื่อสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษา (Equity Education) และการใช้ชีวิตอย่างบูรณาการ (Inclusive Society) และสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ของนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card