สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน

บรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์งาน และการทำงานอย่างมีความสุข 

11 เมษายน 2560 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 54 รุ่นที่ 122 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต นำโดย นายวุฒิกร บำรุงกิจ นางสาวจุฬารัตน์ พิลาบุตร และนายปริญญ์ สร้อยสิงห์ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์งาน และการทำงานอย่างมีความสุข" แก่นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 เนื่องในงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559  ณ ห้องประชุม 180 ที่นั่ง อาคารดลเมธา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ขอบคุณภาพจาก : นายวิวัฒน์ชัย อกอุ่น และนายพานิชกรณ์ สุภาจันทร์ 
แหล่งข่าว : นายวิวัฒน์ชัย อกอุ่น และ facebook มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card