สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา ในโอกาสรับรางวัลบุคคลดีเด่น ด้านการสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2560

 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (SI) 

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ในโอกาสได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ด้านการสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2560 จาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
เมื่อ 31 มีนาคม 2560 ในพิธีปิดงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ (National EMS Forum) ครั้งที่ 11 โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบรางวัล….. 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก facebook.com/Ramamedics และ เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล med.mahidol.ac.th 

อ่านข่าวเพิ่มเติม 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card