แนะนำศิษย์เก่า

นางสาวสมนาม สมรพรรณ  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 48 (วิทยาลัยนานาชาติ) Executive Director โรงแรมกีมาลา
ให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ openphuketmag เมื่อ 05 กันยายน, 2016
ภาพจาก www.openphuketmag.com
ดาวโหลดบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มจาก openphuketmag View PDF

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card