แนะนำศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า คนเก่ง  ปภาวี เจียมสวัสดิ์  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 55 รุ่นที่ 123 (MT) ตัวแทนคณะเข้ารับการฝึกงานที่ University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ ปีการศึกษา 2558
:::ภาพและข้อมูลจาก กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล :::
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
1. ตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมโครงการ ASEAN mobility program ณ ประเทศอินโดนีเซีย ปีการศึกษา 2555
2. ตัวแทนคณะเข้ารับการฝึกงานที่ University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ ปีการศึกษา 2558

ปัจจุบัน
นักเทคนิคการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card