แนะนำศิษย์เก่า

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 54 รุ่นที่ 122(คณะวิทยาศาสตร์) ประธานชมรมสันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2555
:::ภาพและข้อมูลจาก กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล :::
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
- ประธานชมรมสันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2555
- พิธีกรสังกัด Mahidol Channel
- กรรมการที่ปรึกษา สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card