แนะนำศิษย์เก่า
:: ภาพและข้อมูลจาก กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล :::
"ศิษย์เก่า คนเก่ง" มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชา ความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556 เกียรตินิยมอันดับ 1 ปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม

- รางวัลโครงการจิตอาสาต้นแบบ ด้านวิชาการ ระดับยอดเยี่ยม เนื่องในการจัดงานมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปี 2557
- รางวัลชนะเลิศการประกวด เรื่องเล่าเร้าพลัง ผลงานเรื่อง"เสียง...ในความมืด" ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 21 ประจำปี 2557 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- รางวัลชนะเลิศการประกวด เรื่องเล่าเร้าพลัง ผลงานเรื่อง"ฉันจะยังรักเธอ...I love you" และผลงานเพลง “ฉันจะยังรักเธอ...I love you” ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- ผู้แต่งเพลง “สื่อความหมาย ด้วยสายใย” เพลงประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปัจจุบัน
- นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (นักแก้ไขการพูด) และกิจการนักศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- ขับเคลื่อนกิจกรรมนักศึกษาเพื่อสังคม และเล่นดนตรีเพื่อชีวิตสร้างสรรค์ กลุ่มสลึง มหาวิทยาลัยมหิดล
- โครงการ True Love Music for Children อาสาสมัครสอนดนตรี ทำกิจกรรมกับเด็กในชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สังคม ร่วมกับโครงการ Music Sharing

:: ภาพและข้อมูลจาก  กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล :::   

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card