แนะนำศิษย์เก่า
27-10-2020
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.สุรชัย เดชคุณากร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล,2515  (SC) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน นิทรรศการ 50 บุคลากรต้นแบบ
08-10-2020
ศ.นพ. สุรเดช หงส์อิง
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล,2530  (RA) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน นิทรรศการ 50 บุคลากรต้นแบบ
03-09-2020
ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 117 (li) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน นิทรรศการ 50 บุคลากรต้นแบบ
13-08-2020
ผศ.ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 110 (SC) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน นิทรรศการ 50 บุคลากรต้นแบบ
31-07-2020
ศ.เกียรติคุณ นพ. ศุภกร โรจนนินทร์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล, 2520 (SI) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน นิทรรศการ 50 บุคลากรต้นแบบ
14-07-2020
ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล(คณะเทคนิคการแพทย์) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน นิทรรศการ 50 บุคลากรต้นแบบ
19-06-2020
นางสาวศิริพรรณ ชาญสุกิจเมธี
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล, 2540 (NS) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน นิทรรศการ 50 บุคลากรต้นแบบ
14-06-2020
ศ.คลินิก นพ. วิรุณ บุญนุช
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 85 (SC) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน นิทรรศการ 50 บุคลากรต้นแบบ
07-06-2020
รศ. ดร. วัฒนา วีรชาติยานุกูล
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 99 (PT) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน นิทรรศการ 50 บุคลากรต้นแบบ
31-05-2020
ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 75 (SI) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน นิทรรศการ 50 บุคลากรต้นแบบ
21-05-2020
ศ. ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล, 2523 (SI) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน นิทรรศการ 50 บุคลากรต้นแบบ
15-05-2020
นางพัสน์นันท์ มงคลจาตุรงค์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล, 2525 (NS) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน นิทรรศการ 50 บุคลากรต้นแบบ
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 next

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card