ติดต่อเรา
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510
mahidolalumni@mahidol.ac.th

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล  ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ถนนพุทธมณฑลสาย  4  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม  73170 
โทรศัพท์  02-108-5330-1  โทรสาร  02-108-5332
alumni@mahidol.ac.thหน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card