เว็บลิ้งค์
เว็บไซต์สมาคมฯ / มูลนิธิฯ / ชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล
มูลนิธิในมหาวิทยาลัยมหิดล
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card